Felsefe Söyleşileri 17- Başlıyor...

T.C.

KADIKÖY BELEDİYESİ-İMEV-MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

FELSEFE SÖYLEŞİLERİ 17: TEKNOLOJİ VE FELSEFE

Tarih, Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi (TESAK)

 

Konuşmacı:

Başlık:

Tarih ve Saat:

Özet

 

 

 

Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN

 

 

 

“Antropontolojik Açıdan Teknik ve Teknoloji”

 

 

01.04.2017,

10:00-12:00

Varoluşunu  baştan beri “kendisi”yle “kendisi olmayan” arasındaki ilişkisellik ağında kuran ve sürdüren insan,  her zaman  tekniğin yaratıcısı olmuştur. Her şeyden önce “beden”ini, “düşünme”sini ve “dili”ni “kaldıraç” olarak kullanan insan, zaman içinde tasarladığı ve yarattığı ürün olarak “teknik”le ve özellikle de bilimsel bilgiyle temellendirdiği “teknoloji”yle “gerçeklik” kavramı üzerinde yeniden düşünmemizi önümüze bir ödev olarak koymakta, başlangıç noktası olarak da artık gerçekliğin “ontolojik” değil, tümüyle  “antropontolojik”  olduğunu bize somut olarak göstermektedir.

 

 

Prof. Dr. Durmuş GÜNAY

 

 

“Teknikten Teknolojiye, Teknolojinin Neliği”

 

 

08.04.2017,

10:00-12:00

Bu konuşmada, teknolojinin anlamını açıklığa ve seçikliğe kavuşturmaya çalışılacaktır. Bir teknolojik ürünün meydana gelmesinde teknoloji nerededir? Aristoteles’ten beri bir varolanın varoluşu 4 nedene   boçludur. Yunancada hakikat anlamına gelen Aletheia (açığa çıkarma), teknik anlamındaki Techne (açığa çıkarma) ve İngilizcedeki Discover, dilimizdeki Keşfetmek ve Meydana getirmek arasında ilişki kurulmaya çalışılacaktır. Açığa çıkarmak ile “meydana getirmek” ibaresindeki meydan (açık yer) sözcüğü arasındaki benzerliğe işaret edilecektir.Teknolojinin anlamının “açığa çıkarmak” ile nasıl açığa çıktığına değinilecektir.

 

 

Doç. Dr. Kurtul GÜLENÇ

 

 

“Tek Boyutlu İnsan'dan 'Alternatif Modernite'ye: Eleştirel Teori'de Teknoloji Soruşturması ve Özgürleşim Problemi”

 

 

15.04.2017,

10:00-12:00

Bu sunumda Eleştirel Teori olarak bilinen     geleneğin birinci ve ikinci kuşak düşünürlerinin teknoloji ve özgürlük ilişkisi hakkındaki görüşleri ve değerlendirmeleri üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede ilk olarak Herbert Marcuse'nin Tek Boyutlu İnsan adlı eserinde teknolojik rasyonalite kavramıyla ele aldığı soruşturma açıklanacak, sonrasında Claus Offe'nin Marcuse'nin teknolojik rasyonalite tezine yönelik eleştirel değerlendirmeleri ele alınacak ve son olarak Marcuse'nin öğrencilerinden biri olan Andrew Feenberg'in Teknolojiyi Soruşturmak ve Alternatif Modernite adlı eserlerinde ortaya koyduğu fikirler incelenecektir.

 

 

Prof. Dr. Sevgi İYİ

 

 

“Teknik ve Teknoloji”

 

 

22.04.2016,

10:00-12:00

Teknik, insanın yapısında bulunan bir olanağın gerçekleşmesidir ve onun özüne aittir. Bu anlamda teknikle ilişkisinde insanın doğayla olan bağı kopmuş değildir. Buna karşılık teknoloji tarihsel bir olgudur ve günümüzdeki durumuyla insanın doğayla olan bağının kopmasına yol açmıştır. Bu durumun getirdiği çok çeşitli sorunlar vardır. Bu sorunların çözümü için tüm bilgi alanlarının insanı ve yaşamı amaç edinen bir yönelimine ihtiyaç vardır.

 

 

 

Doç. Dr. Güncel ÖNKAL

 

“Özne 3.0”

 

29.04.2017,

10:00-12:00

Teknolojinin doğallaştırılması insanın türsel özelliklerinin yanı sıra düşünsel kavrayış, anlama ve eyleme biçimlerinde de değişikliklere yol açmıştır. Post-truth olarak adlandırılan dönemde biz öznelere yüklenen yeni epistemolojik, ontolojik ve etik unsurları kavramaya çalışacağız. Özne 3.0, “makine” karşısındaki yeni ontolojik konumlandırmasına bağlı olarak sosyolojik, ekonomik ve politik düzlemde de yeni tutumlara, ifade biçimlerine, beklenti ve anlamlandırma faaliyetlerine girişmektedir.

 

 

Kozan DEMİRCAN

 

“Teknoloji Felsefesi: Üstün İnsandan Aşkın İnsana Tekillik Serüveni”

 

06.05.2017,

10:00-12:00

Süper insan ideali Terminator gibi makine adamlar ve biyonik insanlarla sonlanırken (cyborg), aşkın insan türümüzün teknoloji yoluyla fiziksel-zihinsel kapasitesini artırarak olgunlaşması yolunda bitmek bilmeyen bir süreci temsil ediyor. Biz de doğrudan dijital demokrasi, telepatik internet, ışık hızında konsensüs sağlayan dijital üst akıl (gestalt) bağlamında teknoloji felsefesi ile insanlığın gelecek serüvenini irdeliyoruz.  

 

 

Prof. Dr. Zekiye KUTLUSOY

 

 

“Bilim Felsefesi Açısından Teknoloji”

 

 

13.05.2017,

10:00-12:00

Bilimin doğası, nesnesi ve yöntemi gibi konuları aydınlatmaya girişen bilim felsefesinin irdelediği önemli kavramlardan biri de teknolojidir. Bu konuşma, teknolojiye yönelik bir soruşturmanın, bilim ve teknoloji arasındaki sıkı etkileşimin sorgulanması çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini, bunun da doğa bilimleri ve tin/tarih/toplum/kültür bilimleri arasında yapılan metodolojik ayrımın göz önüne alınarak gerçekleştirilmesinin daha doğru sonuçlar ortaya koyabileceğini göstermeyi amaçlamaktadır.

 

 

Öğr. Gör. Dilek ARLI ÇİL

 

 

“Teknolojinin Ürünü Hız Çağında İnsan”

 

 

20.05.2017,

10:00-12:00

Teknolojinin gelişimi beraberinde insan hayatını kolaylaştıran bir çok yenilik getirmiştir. Evimizde kullandığımız araç ve gereçler, ulaşım araçları ve tabii ki iletişim araçları bunlar arasında sayılabilir. Bu icatlar hayatımızı kolaylaştırırken, bir yandan da hızlandırmaktadır. Bu hız hayatın her alanına yayılmış ve içinde yaşadığımız çağın belirleyici bir özelliği haline gelmiştir. Günümüzde, zaman, etkin kullanılması gereken bir araca dönüşmüştür. Daha çok işi daha kısa sürede yapmak modern insanın arzularından biridir. Hızlı yaşayan insanın durup kendisi ve eylemleri üzerine düşünmek için zamanı kalmamaktadır, çünkü ona göre, durmak demek hayatı yaşayamamak demektir. Oysa tam da durmadığında, düşünmediğinde yaşamamaktadır. Burada,insanı durmaya, düşünmeye, yani yaşamaya çağıran felsefe devreye girer. Bu bağlamda, bu seminerde, teknolojinin ürünü olan hız çağında insanın durumu ve felsefenin önemi üzerinde durulacaktır. 

 

 

Doç. Dr. Muttalip ÖZCAN

 

 

“Tekhne’den Teknolojiye İnsanın Eseriyle İmtihanı”

 

 

27.05.2017,

10:00-12:00

Tür olarak insan, sadece insana özgü olan etkinlikleriyle ve bu etkinliklerin sonucu olarak yarattıklarıyla, ortaya koyduğu eserleri veya başarılarıyla insan adını taşımaya layık olur. Bilimler, sanatlar ve felsefe gibi teknoloji de insansal bir etkinliktir ve her insansal etkinlik gibi teknoloji ve/veya teknolojinin ürünü olan şeyler de tarihsel varlık alanı denilen insan dünyasını hem olumlu hem  olumsuz bir şekilde etkileme gücüne sahiptir. Fakat, diğer insansal etkinlikler gibi teknolojiyi yaratan da biz insanlar olduğumuz için, insan tarafından yaratılmış bir şeyin, bir tür ürünün, nasıl olup da insan dünyasına zarar verebildiği ve bu zararın önünün alınıp alınamayacağı tartışılması gereken bir noktadır.

 

Türkçe