FAKÜLTE DERGİMİZ

YAZARLAR İÇİN BAŞVURU BEYAN FORMU

 

YAZARLAR İÇİN APA 6 YAZIM KILAVUZU

 

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEF DERGİ SON SAYISINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ (2016)

http://www.maltepe.edu.tr/sites/default/files/files/20maltepe.png

T.C.
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
 
MALTEPE FEF DERGİSİ /MALTEPE FEF JOURNAL
 

İMTİYAZ SAHİPLERİ/ OWNERS

Maltepe Üniversitesi adına , Prof. Dr. Şahin KARASAR, Rektör

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi adına Prof. Dr. Bahattin AKŞİT, Dekan V.

YAYIN KURULU

YAYIN GENEL YÖNETMENİ / EDITOR-IN-CHIEF

Doç. Dr. Güncel ÖNKAL

YAYIN YÖNETMENİ/ EDITOR

Öğr. Gör. Nesteren GAZİOĞLU

YAYIN DANIŞMA KURULU ÜYELERİ/ ADVISORY BOARD MEMBERS

Prof. Dr. Nermin ÇELEN
Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN
Prof. Dr. Sabahattin GÜLLÜLÜ
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BOZOK
Prof. Dr. Zekiye KUTLUSOY
Prof. Dr. Nurgün OKTİK
Doç. Dr. Ahu TUNÇEL

 

YAYIN KURULU / EDITORIAL BOARD:

               Doç. Dr. Güncel ÖNKAL                  
Öğr. Gör. Nesteren GAZİOĞLU
 
         Dr. Öğr. Üyesi Berfin VARIŞLI           
Arş. Gör. Esra ELMAS
Arş. Gör. Bilge ULUSMAN

 

SEKRETARYA:

Arş. Gör. Bilge ULUSMAN

Özlem TURAN (Fakülte Sekreteri)

 

İLETİŞİM:

TC. Maltepe Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
FEF Dergisi
Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe / İSTANBUL
Tel: 216 626 10 50 (2266)

e-posta: [email protected]

 

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ YAZARLAR İÇİN BİLGİ

GENEL BİLGİ:
T.C. Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi’nin amacı ülkemizde bilimsel alandaki kuramsal birikimi yaygınlaştırmak, araştırmaları desteklemek ve paylaşıma açmaktır. Felsefe, psikoloji, sosyoloji, matematik gibi bilim dallarının odaklandığı konular derginin temel ilgi alanını oluşturmaktadır. Dergi, bunun yanısıra, disiplinlerarası çalışmaları destekleyici yöndeki bütün kuramsal yazılara da açıktır.    
T.C. Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesii altı ayda bir (yılda iki kez) yazılı/basılı ve elektronik olarak yayımlanır.
T.C. Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde yayımlanan yazılar uluslararası endeksler olan Philosopher’s Index’te ve EBSCOHost veritabanında listelenir.
T.C. Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi TÜBİTAK-Ulakbim SBVT 2013 kriterlerine uygun olarak yönetilmekte ve yayımlanmaktadır. 
 
DEĞERLENDİRMEYE ALINMA KOŞULLARI:
T.C. Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi’nde görgül araştırma makaleleri, en son literatürü kapsamlı bir şekilde kapsayan derleme türü yazılar, meta-analiz çalışmaları, model önerileri, olgu sunuları, tartışma yazıları ya da tezden derlenen makalelere yer verilmektedir. Gönderilen yazıların özgün olması; daha önce yayımlanmamış olması ve başka bir dergi veya kitap için değerlendirme sürecinde olmaması gerekmektedir. 
 1. T.C. Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi’nde yayımlanacak yazılar Türkçe ya da İngilizce olabilir.
 2. T.C. Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi’ne yayımlanmak üzere göndereceğiniz yazılar elektronik posta yoluyla [email protected]  adresine iletilmelidir. Gönderilecek olan yazı, mesajın içinde değil, ekli dosya olarak, Microsoft Word dosyası (doc vey docx) biçiminde iletilmelidir. Gönderilen yazının tek bir dosya olması gerektiği unutulmamalıdır; dolayısıyla kapak sayfası, özet, tablolar ve şekiller gibi bölümlerin ana metin ile birlikte aynı dosya içinde gönderilmesi gerekmektedir.
 3. Dergiye gönderilecek olan yazıların, Yazım Kuralları bölümünde belirtilen kurallara uygun olması gerekmektedir. Uygun yazım formatında gönderilmeyen yazılar değerlendirmeye alınmamaktadır.
 4. Dergiye gönderilecek yazılar, yalnızca belli dönemlerde değil, yıl boyu kabul edilmektedir.
 
DEĞERLENDİRME SÜRECİ:
 1. T.C. Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi’ne yayımlanmak üzere gönderilen tüm yazılar değerlendirme amacıyla, Yayın Kurulu tarafından saptanacak 3 hakeme gönderilir.
 2. Genellikle 2 ay içinde yazarlara ilk değerlendirmenin sonuçları gönderilir.
 3. Yayın Kurulu, hakem raporları doğrultusunda, yazarlardan bazı düzeltmeler, eklemeler veya kısaltmalar yapılmasını isteyebilir.
 4. Yazarların göndereceği düzeltilmiş kopya, hakemlerden gelen hangi önerilere yönelik ne tür düzeltmeler yaptıklarına ilişkin bir önyazı içermelidir.
 5. Değerlendirme sürecinde yazarların kimliği hakemlere, hakemlerin kimliği de yazara açıklanmaz. Bu nedenle, gönderilen yazılarda, kapak sayfası dışında, yazarların kimliğini açığa çıkaracak ifadeler yer almamalıdır.
 
YAZIM KURALLARI:
Dergiye gönderilecek olan yazıların, aşağıda belirtilen kurallara uygun olması gerekmektedir. Uygun yazım formatında gönderilmeyen yazılar değerlendirmeye alınmamaktadır.
 1. Tüm yazılar APA 6 formatında yazılmalıdır.
 2. Dergiye gönderilecek yazılar, A4 boyutlarında beyaz kâğıda üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm. bırakılarak (16 x 24,7’lik alana) çift aralıklı ve düz metin olarak yazılmalıdır (Bu ölçüler, gönderilen tablo ve grafiklerin dergi sayfa boyutları dışına taşmamasını ve daha kolay kullanılmasını sağlayacaktır).
 3. Yazıların dilinde yalın Türkçe kullanılmasına ve kolaylıkla anlaşılır olmasına özen gösterilmelidir. Yazılarda Türkçe yazım kurallarına uygunluk gözetilmeli, yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Türkçe’de pek alışılmamış terimler yazıda kullanılırken ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde verilmelidir.
 4. Yazınızın biçimsel olarak Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi’nin yazım kurallarıyla uyumlu hale gelmesi (a) Bir sözcük ve o sözcüğü izleyen noktalama işaretinin arasında hiç boşluk olmamalıdır; (b) Bir noktalama işareti ve o işareti izleyen sözcük arasında tek boşluk olmalıdır.
 5. Yazılar kapak sayfası, özet ve anahtar sözcükler (Türkçe ve İngilizce), ana metin, kaynaklar, ekler, tablolar, şekil başlıkları, şekiller, yazar notları ve yazışma adresi bölümlerini içermelidir.
a) Kapak sayfası: 10-12 sözcüğü geçmeyen başlıkla başlamalıdır. Ayrıca her sayfanın üstünde basılmak üzere, boşluklarla birlikte 50 karakteri geçmeyen bir kısa başlık da parantez içinde eklenmelidir. Bu sayfada yazar(lar)ın isimleri, unvanları, çalıştıkları kurum, yazışma adresleri, telefon, varsa faks numaraları ve elektronik posta adresleri yer almalıdır.
b) İlk sayfa - Özet ve anahtar sözcükler: Kapak sayfasından sonra sayfa numarası verilecek, ilk sayfaya çalışmanın başlığı tekrar yazılacaktır. Bu sayfada birbiriyle uyumlu olarak hazırlanan Özet ve İngilizce özet (Abstract) yer almalıdır. İngilizce özetin başına yazının İngilizce ismi yazılmalıdır. Özetler en az 150 en fazla 200 sözcükten oluşmalıdır. Özet içinde kaynak gösterilmemelidir. Anahtar sözcükler (3 ile 10 arasında) Türkçe özetin altında ‘Anahtar sözcükler’ ve İngilizce özetin altında ‘Keywords’ başlığı kullanılarak verilmelidir. Araştırma yazıları için özet bölümünde AMAÇ, YÖNTEM, BULGULAR ve TARTIŞMA alt-başlıkları yer almalıdır. Görgül araştırma makaleleri dışındaki yazılarda, bu alt-başlıkların bulunması zorunlu değildir.
c) Ana metin: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Görgül makalelerde metin, sırasıyla giriş, yöntem, bulgular ve tartışma bölümlerinden oluşmalıdır. Diğer makalelerde, makalenin içeriğine bağlı olarak bu sıra izlenmeyebilir. Kısa başlık her sayfanın sağ üst köşesinde, yanında sayfa numarası olacak şekilde tekrarlanmalıdır. Makalenin başlığı ana metnin ilk sayfasında yer almalı ve başlıktan sonra, “Giriş” alt başlığı yazılmadan paragraf ile metne başlanmalıdır. Yöntem, Bulgular ve Tartışma bölümleri yeni bir sayfadan başlamamalıdır; bir bölüm bittikten sonra, aynı sayfada diğeri onu izlemelidir.
Giriş bölümü, yapılan araştırma ile ilgili olarak, literatürdeki yaklaşım ve bulgular ile araştırmanın amacını içermelidir. Yöntem bölümü örneklem, veri toplama araçları ve işlem olmak üzere 3 alt bölümden oluşmalıdır. Bulgular araştırmanın denencelerini test etmek amacı ile kullanılan istatistiksel analizleri ve sonuçlarını içermelidir. Tablolar ve şekiller makalenin en sonunda ayrı bir sayfada verilmelidir. Verilecek olan tablolarda ortalamalar “Ort.” şeklinde, standart sapmalar ise “S” şeklinde gösterilmelidir. Sıklıkla kullanılan istatistiksel teknikler, metin içinde rapor edilirken aşağıda belirtilen şekilde olmalıdır:
Varyans analizi: ....yaş değişkeninin temel etkisi anlamlıdır (F(1,123) = 5.43, p < .05, η2= .05). korelasyon ve kay-kare değerleri rapor edilirken denek sayısı (n) ve t, F çoklu karşılaştırmalar (Tukey testi gibi) rapor edilirken serbestlik derecesi (sd) mutlaka verilmelidir. Regresyon analizleri rapor edilirken R, R2, F, Beta, T ve p değerleri verilmeli; faktör analizi rapor edilirken ise her bir faktör altındaki maddelerin faktör yükleri (factor loadings) ve her bir faktörün açıkladığı varyans bilgileri verilmelidir.
Tartışma bölümü, araştırma bulgularının literatür ışığında açıklanmasını, tartışılmasını, araştırmanın sınırlılıklarını ve geleceğe yönelik önerileri içermelidir.
Metin içinde kısaltmaların ilk kez kullanıldığı durumlarda parantez içine açıklama yapılmalıdır. Metinde alt yazılar (dipnot) kullanılmamalıdır.

e) Ekler: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Araştırmada kullanılan ölçekler gibi ek bilgileri içerir.

f) Tablo ve Şekiller: Tablo numarası ve Tablo başlığı tablonun üstünde sözcüklerin başharfleri büyük olarak yer almalıdır. Gönderilecek olan tablolar mutlaka Word programının “Tablo” seçeneği kullanılarak hazırlanmalıdır. Şekil numarası ve şekil başlıkları ise sözcüklerin başharfleri büyük olarak şeklin altında verilmelidir. Gönderilecek olan tablolar ve şekillerin toplam sayısının 5 ya da 6’yı geçmemesine özen gösterilmelidir. Tablo ve Şekillerin gösterimiyle ilgili olarak da APA kuralları temel alınmalıdır.

g) Yazar notları: Makalenin en sonunda yeni bir sayfadan başlamalıdır. Eğer araştırma bir tez çalışmasının özeti ise veya araştırmayı destekleyen kurum(lar) var ise bu bölümde belirtilmelidir. Ayrıca araştırmacının, araştırmaya katkılarından dolayı teşekkür etmek istediği kişiler de bu sayfada belirtilmelidir.
6.            Yazıların içeriğinden yazarları sorumludur.
7.            Makalelerde yapılan alıntıların aslına uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.
8.            Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi’nde yayımlanan yazılardan ancak kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Yazının içeriğinde olabilecek çarpıtmalardan alıntıyı yapan ve yayımlayan kişi ya da kuruluşlar yasalar karşısında sorumludur.
9.            Yayın Kurulu, yazıda gerekli gördüğü sözcükleri yazarın onayını alarak değiştirebilir.
10.          Yayımlanan her araştırmanın verilerinin 5 yıl süre ile araştırmacı tarafından saklanması zorunludur. Gerek yayın politikamız gerekse dahil olduğumuz uluslararası yayın kuruluşlarının kuralları gereğince zaman zaman bazı yazıların verileri ve analiz programları yazarlarından istenebilecektir.